GDPR

Ochrana osobných údajov

GDPR

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: 

AUTOSKLO KOŠICE, s.r.o. Medzi Mostami 3, Košice 040 01 Ičo: 36 591 521
Dič: 2021978794, Ič DPH : SK2021978794
Zápis v OR OS Košice I., oddiel Sro, vložka 16381/V

V zmysle zákona 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia parlamentu EU a Rady EU 679 / 2016 Vám poskytujeme informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov na základe zmluvného vzťahu medzi nami (prevádzkovateľ) a Vami (dotknutá osoba)

Základné pojmy ktoré v súvislosti s ochranou osobných údajov budeme používať:

Osobný údaj – sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby , na základe ktorých možno dotknutú osobu identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby Osobitná kategória osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetickéúdaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
Dotknutá osoba – dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú
Prevádzkovateľ – každý kto spracúva osobné údaje dotknutých osôb
Príjemca – príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú

Osobné údaje ktoré spracúvame v našej evidencii sú:

 • Titul , meno a priezvisko klienta
 • telefonický kontakt klienta
 • mailová adresa
 • číslo vodičského preukazu
 • čislo technického preukazu
 • číslo poistnej udalosti
 • fotodokumentácia poškodeného vozidla, vodičského preukazu, technického preukazu

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín t.j. mimo EÚ.

Účelom spracúvania uvedených osobných údajov je riešenie poistných udalosti pri poškodení zasklenia ( čelné, bočné zadné autoskla )
automobilovj, kalkulácia rozpočtu poškodenia a fakturácia za vykonanú prácu.

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je plnenie zmluvných podmienok .

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť príjemcom , ktorými môžu byť:

 • poisťovňa
 • SLOVEXPERTA s.r.o.
 • Audatex Slovakia s.r.o.

Doba po ktorú Vaše osobné údaje uchovávame je stanovená na jeden rok od ukončenia zmluvného vzťahu . Po skončení tejto doby budú Vaše
údaje z našej databázy vymazané.

Ako dotknutá osoba máte právo na:

 • prístup k Vašim osobným údajom
 • opravu Vašich osobných údajov
 • vymazanie Vašich osobných údajov z našej evidencie
 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • prenosnosť osobných údajov – máte právo získať osobné údaje pokiaľ ich spracúvame v automatizovanej podobe a preniesť ich inej osobe
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu , proti profilovaniu
 • podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad pre ochranu osobných údajov


V Košiciach, dňa 25.05.2018 Ing. Róbert Liščinský, AUTOSKLO KOŠICE s.r.o.

Odber noviniek